Mỗi thứ sáu tại idrætshallen trường Ellekærskolen từ 17:00 – 18:15 giờ.