BAN CHẤP HÀNH (Bestyrelse)
bch@hvhcgvn.dk
· Hội Trưởng / formand Nguyễn Mạnh Hà 8610 2521
· Thủ Qũy / kasserer Huỳnh Hữu Long 2463 0787
NHÓM SINH HOẠT (Aktivitetsgrupper)
Việt Ngữ / Vietnamesisk Kultur
tiengviet@hvhcgvn.dk Huỳnh Hữu Long 2463 0787
Khoa Học Kỹ Thuật / IT
khkt@hvhcgvn.dk Vũ Ngọc Khánh 4041 4906
Thể Thao / Sport og Gymnastik
thethao@hvhcgvn.dk  Hoàng Đình Nguyên 2227 0947
· Bóng đá / fodbold Hoàng Đình Nguyên 2227 0947
· Bóng chuyền / volleybold Vạn Bích Lan 4023 1953
· Vũ cầu / badminton Nguyễn Khắc Hiếu 8625 1071
· Thái cực đạo / Taekwondo Hoàng Quốc Trung 4032 2915
· Bóng bàn / Bordtennis Huỳnh Hữu Long 2463 0787
Hoàng Đình Nguyên 2227 0947
 

Văn nghệ / Musik og Revy

vannghe@hvhcgvn.dk Nguyễn Kim Hương 8624 4993
Gia chánh / Hjemkundskab
giachanh@hvhcgvn.dk Nguyễn Hữu Kham 8624 5485
Nữ công / Håndarbejde
nucong@hvhcgvn.dk Trần Thị Thu Thảo 8625 3563
Thông tin / Information
thongtin@hvhcgvn.dk Nguyễn Hữu Kham 8625 9452