Mến tặng nhứng đồng bào từ  miền Bắc vượt tuyến trốn chạy Cộng sản vào Nam 1954.