Cài và đánh dấu tiếng Việt trên iPhone tương đối dễ. Cài bàn phím tiếng Việt: Trên iPhone, vào Settings->generals->keyboard->international keyboards, chọn add new keyboard Chọn phím Vietnamese rồi nhấn Add Ra khỏi settings Khi đánh dấu tiếng Việt: Chuyển […] ↓ Đọc thêm…