Thứ bảy ngày 26/09-2015 lúc 10.30 – 12.00 tại thư viện Tilst