Thánh lễ an táng sẽ được cử hành tại nhà quàn nghĩa trang Nordre Kirkegård, Kirkegårdsvej 26, 8000 Aarhus, vào lúc 13:00 giờ, thứ bảy ngày 31 tháng 1 năm 2015